FUNDACIÓ GÜELL


Creació i normativa legal

El seu fundador fou l’Excm. Sr. Joan Antoni Güell i López, segon comte de Güell, amb una primera aportació patrimonial important, amb l’objectiu d’ajudar i protegir econòmicament els joves artistes, pintors, escultors i músics catalans, valencians i balears. L’escriptura de constitució éstà datada el 30 d’agost de 1956.

El 17 d’abril de 1957 se li concedeix la condició de “Fundación Benéfico-Docente”.

L’acta que dóna inici a l’activitat o acta fundacional és de l’1 d’agost de 1957.

El 1977 s’obté el Número d’Identificació Fiscal.

El 30 de desembre de 1977 s’acorda usar només el català com a llengua pròpia de la fundació, tant en comunicacions exteriors com en els llibres d’actes.

El 1979 passa a estar sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El 1982 la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 1/1982 de fundacions privades. I el 1984 queda inscrita amb el número 75 al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Està acollida a la llei estatal 49/2002 d’incentius al mecenatge.

El 2004 s’adapten els Estatuts de la fundació a la Llei Catalana de Fundacions 5/2001. I el 2011 s'adapten a la nova llei 4/2008.
 

Ubicació

La seva primera seu fou la notaria de Jaume Puig Barceló, carrer de Calvo Sotelo, número 1, de Felanitx (Mallorca).

Tot el patronat resideix a Barcelona i les següents reunions es fan al domicili del president.

A la reunió del 9 de juny de 1960, ja amb el nombre de patrons ampliat, es fixà el domicili social als locals de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, institució estretament lligada a la família Güell des de començament del segle passat.

Aquesta corporació està ubicada al segon pis de la Llotja barcelonina, al passeig d’Isabel II, número 1, i segueix sent la seu actual.

Els treballs guanyadors de les beques de pintura i escultura que queden propietat de la fundació estan dipositats a la seu del Reial Cercle Artístic – Institut Barcelonès d’Art, lloc on es fan les exposicions dels treballs dels guanyadors.

Abans hi havia hagut altres sales d’exposicions:

 

Patronat

El fundador fou Joan Antoni Güell i López, segon Comte de Güell, que designà el següent patronat, segons acta fundacional de 30 d’agost de 1956:

(*) Aquest patró renuncià d’entrada i passà a ocupar el seu lloc l’esposa del fundador, Josefina Ferrer-Vidal i Parellada, amb el càrrec de secretària.

Per ordre ministerial del Ministerio de Educación Nacional de 6 de febrer de 1960, davant els greus desacords entre els membres del Patronat, que impossibilitaven el començament de les activitats de la fundació, es nombraren patrons:

Amb la defunció el 1990 d’Eusebi Güell i Jover, la presidència passà al seu fill Carles Güell i de Sentmenat. El 2013 l'assumeix l'Eusebio Güell Malet, nebot de l'anterior.

La defunció de Josefina Ferrer-Vidal provocà la vacant de secretari que passà a ocupar Pere Baliarda i Valls i ara ho és Antoni Esquerra-Torrescasana i Llobet.

A la mort de la patrona Regina Teyà, ocupà la vacant Joan Antoni Maragall i Noble, que a la vegada fou substituït per Fèlix Güell i de Sentmenat i ara l’ocupa Francesc Bonastre i Bertran.

La plaça de Valentina Renard l’ocupà a la seva mort Frederic Udina i Martorell. Ara està vacant.

En la reunió del Patronat del 24 d'abril de 2008 s'aprova l'ampliació del nombre de patrons fins a onze components. I s'elegeix Eusebi Güell i Malet, i José Corredor-Matheos.

La composició de l’actual patronat és:

. President: Eusebio Güell Malet

. Secretari: Antoni Esquerra-Torrescasana

. Alfonso Güell Martos, Marqués de Comillas

. Francesc Bonastre i Bertran

. José Corredor-Matheos

. Maria Güell Ampuero

. President de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi -actualment Joan Antoni Solans i Huguet-

. President del Reial Cercle Artístic -actualment José Félix Bentz Oliver-

. President del Cercle Artístic de Sant Lluc -actualment Josep Parera-

. President de l’Orfeó Català -actualment Mariona Carulla-, representada permanentment per Marta Maragall i Garriga


Activitats

1971 – Aportacions econòmiques petites a institucions consolidades de Catalunya, Mallorca i València que es dediquen a fomentar l’art i la música.

 

1972 – Aportacions econòmiques petites a institucions consolidades de Catalunya, Mallorca i València que es dediquen a fomentar l’art i la música.

 

1973 – Aportacions econòmiques petites a institucions consolidades de Catalunya, Mallorca i València que es dediquen a fomentar l’art i la música.

- Subvenció per endegar l’Escola de Pedagogia Musical segons el mètode del pare Irineu Segarra.

 

1974 – Aportacions econòmiques petites a institucions consolidades de Catalunya, Mallorca i València que es dediquen a fomentar l’art i la música, en menys quantitat.

- Premis de pintura per Alfonso Costa Beiro, Antonio Alegre Cremades i D.J.C. Bayod Serafini.

 

1975 – Disminueixen les aportacions econòmiques petites a institucions consolidades de Catalunya, Mallorca i València que es dediquen a fomentar l’art i la música.

- Premi música de composició a capella per “Cants i més cants” de Francesc Civil.

- Premi a una sonata o suite per a violoncel en homenatge a Pau Casals: “Variacions” de Josep Valls.

 

1976 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Premi a la lletra i música d’una cançó a interpretar per les Corals Infantils en la Trobada d’Orfeons Infantils.

- Patrocini del llibre sobre Frederic Mompou a càrrec d’Antonio Iglesias, en castellà.

- Ajuda per a la publicació de la tesi de Jaume Socias sobre la Col·lecció Plandiura.

- Compra de dues escultures; una de Josep Salvador Jassans per donar-la al Museu Municipal de Reus, i l’altra de Ricard Sala Olivella per donar-la al Reial Cercle Artístic.

- Premi de música per Josep Valls Royo per l’obra “Càntic de Débora”.

- Patrocini d’un concert amb motiu del centenari del naixement de Pau Casals al Palau de la Música Catalana, ofert per l’Escolania de Montserrat i solistes i orquestra de Bèlgica, dins el Festival Internacional de Música.

 

1977 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Edició i presentació de la “Cantata Tirant lo Blanc”, lletra de Núria Albó i música de Ros Marbà, que s’interpreta al Palau d’Esports de Barcelona el 22 de maig pel Secretariat d’Orfeons.

- Edició de la “Psalmodia per a tots els tons de l’orguenista de la catedral de Barcelona Francesc Mariné any 1762”, a cura de Francesc Bonastre. [Es paguen 80.000 ptes. però mai s’arriba a fer; el 31 d’octubre de 1980 consta en acta la contrarietat que sent la fundació].

- Patrocini de l’edició del llibre “La pintura catalana”.

- Patrocini del programa “Música a l’escola” organitzat pel Fòrum Musical.

- Patrocini de l’assistència d’alumnes de les escoles d’EGB de Barcelona a assajos de concerts del Palau de la Música Catalana.

 

1978 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Adequació de la “Sala de Guixos” de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per instal·lar-hi la biblioteca.

- Subvenció al Fòrum Musical per fer participar als nens al Festival Internacional de Música de Barcelona.

 

1979 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Patrocini de l’edició de llibres per l’educació musical dels nens.

- Premi de música amb l’Institut d’Estudis Catalans per a Oriol Martorell.

- Premi a les escoles per a visites als museus d’art:

- Premi als escolars:

- Presentació del llibre sobre Frederic Mompou d’Antonio Iglesias traduït al català, en un acte d’homenatge a Frederic Mompou a l’Orfeó Català.

- Beca d’història de l'art a Rosa M. Martínez i Delgado pel treball “Ús i perspectiva de l’audiovisual en la pedagogia de l’art”.

- Invitació a un sopar al Cercle del Liceu als directors dels mitjans de comunicació i se’ls dóna una memòria de les activitats de la fundació fins ara.

- Ajut a la publicació del llibre de Pere Artís sobre “La Història del Cant Coral a Catalunya”.

 

1980 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Segueix el patrocini de la restauració de la “Sala de Guixos” de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

- Ajut en la publicació del llibre “Tratado de contrapunto tonal y atonal” de García Gago.

- Dinar als mitjans de comunicació.

- Beca de música a Josep M. Vaqué Vidal per donar unes hores de classe en el Centre de Paràlisi Cerebral Arcàngel Sant Miquel de Barcelona dins l’experiència “Musicoteràpia per a paralítics cerebrals”.

 

1981 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Presentació pública a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi del treball fet per la becària Rosa M. Martínez Delgado.

- Subvenció al llibre “Setanta anys de vida artística barcelonina”, recull de crítiques d’art redactades per Joan Cortés i editades per la seva vídua.

- Subvenció als concerts inaugurals de l’Auditori Pau Casals del Vendrell.

- Premis a les escoles:

- Subvenció del discurs d’ingrés de Joan Ainaud a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi que tracta sobre Eugeni d’Ors.

- Beca d’història de l'art a Dolors Farró Fonalleras

 

1982 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Desplaçament del patronat a Santanyí per retre homenatge al fundador oint missa, visitant la seva tomba i descobrint-hi una làpida que ha posat la fundació.

- Subvenció al Festival de Música de Barcelona.

- Premis a les escoles.

- Beca de pintura a Romà Panadès Anton.

- Premi de musicologia a Josep M. Gregori Cifré pel seu estudi sobre “La música als segles XV i XVI a la catedral de Barcelona”.

- Premi d’interpretació de música a Jordi Camell Ilari, intèrpret de piano, que li permetrà anar a París a estudiar amb el mestre Bonet.

- Dinar als mitjans de comunicació, als becaris i als jurats. Es fa públic que entre 1972 i 1982 la fundació ha donat quinze milions de pessetes.

 

1983 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’escultura a Alícia Alegre.

- Beca de belles arts a Alexandre Nogué i Font.

- Beca d’història de l'art a Núria Rivero i Matas.

- Ajut per l’edició d’un llibre de Dolors Farré, exbecària.

- Ajut per l’edició del discurs d’ingrés de Salvador Moreno i Manzano a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

 

1984 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Patrocini del recital de piano del becari Jordi Camell al Reial Cercle Artístic.

- Beca d’interpretació musical a Núria Cullell Ramis.

- Beca de musicologia a Joaquim Garrigosa Massana.

- Beca de pintura a Letícia Feduchi.

- Dinar al Cercle del Liceu amb els mitjans de comunicació.

 

1985 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Subvenció per l’edició del discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Rafael Santos i Torroella.

- Ajut edició llibre de Rafael M. Bofill sobre les arts plàstiques a Catalunya.

- Pròrroga de la becària de música Núria Cullell Ramis.

- Premis a les escoles:

- Beca d’escultura a Jaume de Córdoba.

- Beca de belles arts a Clara Payàs Puigarnau.

- Beca d’història de l'art a Eva Sastre Forest.

 

1986 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Pagament al Museu de Pedralbes de l’edició d’una carpeta amb material per als escolars que el visitin.

- Beca de pintura a Jordi Isern.

- Beca de musicologia a M. Antònia Juan Nebot.

- Beca d’interpretació a Marina Piñeiro Mesas.

- Dinar al Cercle del Liceu amb els mitjans de comunicació.

 

1987 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Col·laboració en sufragar el cost de l’elaboració de l’inventari d’objectes del Museu Frederic Marès.

- Beca d’història de l'art a Rosa M. Subirana Rebull pel treball “Calcografia catalana del segle XVIII, il·lustracions de la lletra impresa”.

- Beca de belles arts a Sílvia Noguer Torrell per “Anàlisi d’imatge comparativa de l’estratigrafia de la pintura mural romànica catalana. Condicions experimentals de la tècnica comparada”.

- Beca d’escultura a Josep Ignasi Alegre Barenys.

 

1988 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a José María Lojo Mestre.

- Beca de musicologia a Josep M. Vila i Torrens per “Anàlisi matemàtica de les simfonies des de 1790 a 1810 dels autors catalans”.

- Beca d’interpretació a Albert Gumí Prat.

 

1989 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Entrega de “Minerva”, màxima distinció del Cercle de Belles Arts de Palma de Mallorca, com agraïment per l’ajut que sempre li ha donat la fundació.

- Beca de belles arts a Anna Riera Asensio per “Realització d’un vídeo sobre l’obra escenogràfica d’Antoni Clavé”.

- Beca d’història de l'art a Ester Ballart Hernàndez per “Programes pictòrics del segle XVIII a Catalunya”.

- Beca d’escultura a Teresa Riba Tomàs.

 

1990 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de musicologia a Jordi Rifé Santaló per “Transcripció i anàlisi dels villancicos d’Emmanuel Gónima”.

- Beca d’interpretació a Miquel Villalba Auñon, pianista.

- Beca de pintura a Neus Martín Royo

- Ajut a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l’Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas per l’edició facsímil de l’obra “Guía para principiantes” del compositor i mestre de capella Pere Rabassa, expert en barroc hispànic.

- Dinar al Cercle del Liceu amb els mitjans de comunicació.

 

1991 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’història de l'art a Carina Huguet Valls amb el treball “Definició d’un sistema de documentació integrat per al museu o fundació d’art”.

- Beca de belles arts a Marta Guitart Codina amb “Noves tecnologies aplicades a la imatge. Les simplificacions estètiques de l’art per ordinador”.

- Beca d’escultura a Albert Vall Martínez.

- Ajut en la compra d’un violí per Edurne Vila.

 

1992 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a Mònica Castanys Font.

- Beca de musicologia a Jaume Carbonell Guberna amb el tema “Societats corals a Catalunya (1850-1936). Anàlisi sociològica”.

- Beca d’interpretació musical a Francesc Puig Forcada amb “Continuació dels estudis de perfeccionament de clarinet i música de cambra al Conservatori Nacional de la Regió de Niça amb el professor Michel Lethiec”.

- El president de la fundació passa a ser membre del patronat de l’Orfeó Català – Palau de la Música Catalana.

 

1993 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’escultura a Judith Corominas Ayala.

- Beca de pintura a Eulàlia Borrut Cases.

- Beca de belles arts a Glòria Llompart Mallorques.

- Beca d’història de l'art a Maria del Mar Martínez Jaume.

- El Reial Cercle Artístic concedeix a la fundació la seva Medalla d’Or.

 

1994 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Ajut extraordinari a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per a la catalogació del fons de pintura.

- Beca d’interpretació a Isabel Maynés i Miracle per estudiar un màster a la Universitat de Yale, escola de música, com a arpista.

- Beca de musicologia a Monti Galdon Arrué per “La música a la catedral de Girona durant el període 1800-1850”.

- Beca d’escultura a Sílvia Vilaseca Vilaseca.

 

1995 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’història de l'art a M. Àngels Fondevila Guinart per “Estudi sobre l’art decó a Catalunya”.

- Beca de belles arts a Anna Sabartés Vilardaga per “Conservació i restauració d’obres d’art en paper. Material bibliogràfic i documental”.

- Beca de pintura a M. Mar Saiz Ardanaz.

- Beca d’escultura a Mercè Bessó Carreras.

 

1996 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Ajut extraordinari a l’estudiant de trompa Joaquim Palet i Sabater.

- Premi de gravat a Jesús Francisco Cortaguera.

- Beca de pintura a Hugo Bustamante Isla.

- Beca d’escultura a Rebeca Muñoz Carrilero.

- Beca de musicologia a Fernando Sans Rivière.

- Beca d’interpretació a Josep M. Comajuncosas Nebot.

 

1997 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’història de l'art a Xavier Carrillo de Albornoz Queralt pel treball “Gravat. La il·lustració calcogràfica catalana al llibre del segle XVII”.

- Beca de pintura a Marta Lafuente i Cuenca.

 

1998 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’escultura a Jordi Egea Izquierdo.

- Beca de belles arts a Rossend Casanova i Mandri pel treball “El castell dels tres dragons. El cafè restaurant de l’Exposició Universal de 1888. Arts decoratives al taller”.

 

1999 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a Laura Badell Giralt.

- Beca d’història de l’art a Sílvia Muñoz de Imbert pel tema “El camí envers el I Saló d’Octubre (1939-1948)”.

 

2000 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’escultura a Rosa M. Bessó Carreras.

- Beca de belles arts a Anna Solanilla Roselló amb el tema “Escenografia i figurinisme”.

 

2001 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a Marià Espinosa González.

- Beca d’història de l’art a Ester Prat i Armadans per “Evolució dels conceptes que es desprenen del projecte museogràfic i del projecte educatiu en les exposicions de l’art contemporani”.

 

2002 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’escultura a Raquel Maneu i Castells.

- Beca de belles arts a Rosario del Carmen Díaz Veira.

 

2003 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a Sofia Isus Ventura.

- Beca d’història de l’art a Miquel-Àngel Codes Luna per “Assaig biogràfic del pintor Ricard Urgell i Carreras (1874-1924)”.

- Beca extraordinària de música a Judit Bofarull Figuerola pel tema “L’orquestra”.

 

2004 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de belles arts a Marta Oriola Folch per “Els vernissos en la restauració de quadres”.

- Beca d’escultura a Sofia Isus Ventura.

 

2005 – Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d’història de l’art a Albert Mercadé i Ciutat per “Catalogació de l’obra artística de Francesc d’A. Galí”.

- Beca de pintura a Tina Rusiñol Sos.

 

2006 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de belles arts a David Viñuales Cera per "Foto teràpia".

- Beca d'escultura a Miquel Pang Ly.

 

2007 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Xavier Fajarnes Casanovas per "L'origen del mercat artístic a Catalunya".

- Beca d'estudis en el camp de la música a Guillermo Pérez i Lovillo per "Màster L'Ars Nova a Europa".

- Beca de pintura a Carles Bartolomé Ibars.

 

2008 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Laura Casal Valls per “Configuració d'una història de la moda a Barcelona entre 1880 i 1920".

- Beca d'estudis en el camp de la música a Borja Mascaró Vidal per "Estudis de violí amb el prof. Mathis Fischer a la 'Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said'".

- Beca d'escultura a Alba Aragonés Riba.

 

2009 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Maria Rosa Villanueva Puig per “Escultures de bronze d'estil clàssic conservades a Catalunya".

-Beca d'estudis en el camp de la música a Josep Casadellà Cunillera per "Estudi del fagot clàssic i el seu repertori".

 

 2010 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'escultura a Esther Pi Gómez.

- Beca de pintura a Gemma-Fúlvia Matas González.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Mònica Ginés Blasi.

- Beca d'estudis en el camp de la música a Mireia Vendrell del Álamo.

 

2011 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'escultura a Ignacio Zornoza de Solinís.

- Beca de pintura a Gabriela Gallego Hernández.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Anna Vallugera Fuster per "Els orígens del mercat artístic a Catalunya. L'explosió durant el darrer terç del segle XVIII a Barcelona".

- Beca d'estudis en el camp de la música a Jordi Cornudella Heras pel "Perfeccionament tècnic i musical de l'instrument i ampliació del repertori solístic i de cambra a la Hochschule für Musik de Karlsruhe".

 

2012 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Col·laboració en l'edició del llibre "Del treball anònim a l'etiqueta. Modistes i context social a la Catalunya del segle XIX" de Laura Casal-Valls.

- Beca d'escultura a Miquel Grima Mora.

- Beca d'estudis en el camp de l'art a Alba Barceló Plana, pel treball: “Els cicles de l’Antic Testament en l’Haggadà d’Or (British Library, Add. MS 27210) i el seu context”.

- Beca d'estudis en el camp de la música a Josep-Ramon Olivé Soler per “Guildhall artist master – Performance (Vocal training). Guildhall School of Music & Drama de Londres”.

 

2013 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca de pintura a Estel·la Ortiz Rodó.

- Beca d'estudis en el camp de la música a Anna Godoy López, pel treball: "La prova d'accés al grau professional de música a Catalunya: revisió i avaluació".

- Beca de dibuix a Anna Plaza Magín.

 

2014 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Beca d'escultura a Lluc Baños Aixalà.

- Beca d'estudis en el camp de la música a Mariona Mateu Carles, per la proposta: “Màster en contrabaix a la Hochschule für Musik und Theater de Munic amb el professor Heinrich Braun”.

- Beca de dibuix a Marcel Rubio Juliana.

 

2015 - Algunes aportacions econòmiques a institucions.

- Concert i exposicions dels becaris de l'any anterior al Palau Güell de Barcelona.

- Beca de pintura a Víctor Roig Jardí.

- Beca d'estudis en el camp de la música a Marc Serra Nicolás, per la proposta: “Màster de piano a Hochschule für Musik Basel".

- Beca de dibuix a José Carlos Izquierdo Pérez.

 

LINKS D'INTERÈS

- www.fundacioguell.com

Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook