Gonzálvez Ruiz, RamónPuebla de Alcocer (Badajoz), 14 d'agost de 1928 - Toledo, 29 de gener de 2019.

Càrrecs
. Canonge arxiver-bibliotecari de la catedral de Toledo.
. Professor ordinari d'història eclesiàstica a l'Estudi Teològic de Sant Ildefons, de Toledo.
. Director de la Reial Acadèmia de Belles Arts i Ciències Històriques de Toledo.

Estudis i graus
. Estudis eclesiàstics al Seminari de Toledo (1940-1952).
. Estudis a la Universitat Gregoriana de Roma (1955-1959).
. Llicenciatura en Història Eclesiàstica (1957) i curs de doctorat (1958).
. Llicenciatura en Sagrada Teologia (1959).
. Diplomatura en Arxivística (Scuola di Paleografia e Archivistica, Archivo Segreto Vaticano).
. Llicenciatura en Història Medieval (Universitat d'Oviedo, 1974).
. Curs de doctorat en Història Medieval (Universitat Complutense).

Experiència docent
. Professor al Col·legi Universitari de Toledo (1974-1977).
. Professor ordinari a l'Estudi Teològic, de Toledo.

Distincions acadèmiques
. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts i Ciències Històriques de Toledo (1970).
. Conseller de l'Institut Provincial d'Investigacions i Estudis Toledans (IPIET) (1972).
. Conseller i director del Departament d'Història de l'Institut d'Estudis Visigòtic-Mossàrabs de Sant Eugeni, de Toledo (1976).
. Vocal de la Junta Nacional de l'Associació d'Arxivers Eclesiàstics d'Espanya (1984).
. Membre del Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux (CERCOR) (Saint Etienne, 1985).
. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de la Història (1988).
. Elegit acadèmic corresponent per Toledo de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de juny de 1989, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Àngel Fàbrega i Grau, Frederic Marés i Deulovol, i Frederic Udina i Martorell.

Congressos amb participació activa
. Congrés d'Estudis Visigòtics (Toledo, 1967).
. Simposi Valdés-Salas (Oviedo, 1968).
. Congrés Internacional d'Estudis Albornocians (Alcalà-Toledo-Conca, 1969).
. Simposi Toledo Judaic (Toledo, 1971).
. I Congrés Internacional d'Estudis Visigòtico-Mossàrabs (Toledo, 1975).
. Simposi Toledo Renaixentista (Toledo, 1975).
. Symposium on the Hispanic Liturgy (Nova York, 1980).
. I Congrés Internacional de les Tres Cultures (Toledo, 1983).
. Congrés Internacional del VII Centenari d'Alfons X el Savi (Otawa, 1984).
. Congrés Internacional d'Història del Dret Canònic (Cambridge, 1984).
. Colloque Tolède 1085-1985 (Mulhouse, 1985).
. Congrés Internacional sobre Sant Martino de Lleó (Lleó, 1985).
. Congrés Internacional de les catedrals gòtiques europees (Milà, 1986).
. VIII Reunió del Comitè Internacional de Paleografia Llatina (Madrid-Toledo, 1987).
. Col·loqui sobre Gerardo de Cremona (Cremona, 1988).
. Col·loqui "Toledo i l'expansió urbana a Espanya" (1988).

Congressos organitzats
. Congrés Internacional sobre la Reconquesta de Toledo (1985).
. Congrés Internacional sobre el Concili III de Toledo, patrocinat per la Conferència Episcopal Espanyola (1989).

Publicacions
. "The family of Fernando de Rojas", Romansche Forshungen LXXVIII, 1966. En col·laboració amb Stephen Gilman.
. "Intervención del alcalde Ronquillo en un caso de difamación de limpieza de sangre", a "Anales Toledanos", I, 1967, pp. 57-71.
. "Noticias de la familia Valdés-Salas en el Archivo Capitular de Toledo", a "Simposio Valdés-Salas", Oviedo, 1968, pp. 263-276.
. "Catálogo de los manuscritos jurídicos medievales de la Catedral de Toledo", Roma-Madrid, 1970. En col·laboració amb Antonio García.
. "El manuscrito 43-1 de la Catedral de Toledo. Un registro de documentos de Fernando Álvarez de Albornoz", a "Studia Albornotiana", XII, 1972, pp. 169-207.
. "El bachiller Palma, autor de una obra desconocida en favor de los conversos", a "Simposio Toledo Judaico", II, 1972, pp. 31-48.
. "La Biblioteca Capitular de Toledo en el siglo XIV", a "Toletvm", 1973, pp. 29-56.
. "El clima toledano en los siglos XVI y XVII", a "BRAH", CLXXIV, 1977, pp. 305-332.
. "Catálogo de los manuscritos litúrgicos de la Catedral de Toledo", Toledo, 1977. En col·laboració amb José Janini.
. "El Infante don Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo", a "Escritos del Vedat", VII, 1977, pp. 97-121.
. "El canciller don Pedro de Ayala y el problema de las dos tradiciones del rito hispánico", a "Liturgia y Música Mozárabes", Toledo, 1978, pp. 105-110.
. "Los códices mozárabes toledanos en los inventarios antiguos de la Biblioteca Capitular de Toledo", a "Historia Mozárabe", Toledo, 1978.
. "El arcediano Joffré de Loaysa y las parroquias urbanas de Toledo en 1300", a "Historia Mozárabe", Toledo, 1978, pp. 91-148.
. "El escultor Pedro Martínez de Castañeda", a "Toletvm", 1979, pp. 9-41.
. "El arte del libro en el Renacimiento: El Libro de los Prefacios", a "Simposio Toledo Renacentista", III, Toledo, 1981, pp. 57-95.
. "El traductor Juan de Toledo", a "Homenaje a don Juan Francisco Rivera", Toledo, 1981, pp. 17-89.
. "Las minorías étnico-religiosas en la Edad Media Española", a "Historia de la Iglesia en España", dir. R. García Villoslada, II, Madrid, 1982, pp. 487-557.
. "La fundación de don Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, para casar doncellas", a "Revista Española de Teología", 43, 1983, pp. 199-213.
. "La sociedad toledana bajomedieval (siglos XII-XIV)", a "I Congreso Internacional Encuentro de las Tres Culturas", Toledo, 1983, pp. 141-155.
. "The persistence of the Mozarabic Rite in Toledo after 1080. Saint Denis, Saint Peter and Saint James", Fordham University Press, New York, 1985.
. "El 'fecho de coronados'", a "Homenaje a don Claudio Sánchez Albornoz".
. "Las bulas incunables y los orígenes de la imprenta toledana", a "Toletvm", 18, 1986, pp. 9-180.
. "La cultura clásica en Toledo en el siglo XII", a "Toletvm", 19, 1986, pp. 135-151.
. "El cardenal Lorenzana y la edición de las obras de Santo Martino", a "Santo Martino de León", Lleó, 1987, pp. 562-580.
. "Catálogo de los manuscritos bíblicos de la Catedral de Toledo", Madrid, 1988, Fundació Ramón Areces. En col·laboració amb Klaus Reinhardt.
. "Los albores del Renacimiento en Toledo: la recepción de la escritura humanística", a "Mélanges de la Casa de Velázquez", 1988.
. "Gerardo de Cremona y la escuela de traductores de Toledo", Cremona, 1989.

Col·laboracions en obres col·lectives
. "Diccionario de la Historia de la Iglesia en España", 11 col·laboracions.
. "Dictionary of the Middle Age", Nova York, 1983, 1 col·laboració.
. "Lexikon des Mittelalters", Munic, 1983, 5 col·laboracions.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook