Skip to content Skip to footer
Passeig d'Isabel II, 1 - Casa Llotja, 2º
PASSEIG d'ISABEL II, 1 - CASA LLOTJA, 2º

Història

La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi té els seus orígens al segle XVIII, quan la Reial Junta Particular de Comerç del Principat de Catalunya, confirmada per Carles III l’any 1760, crea l’Escola Gratuïta de Disseny i la situa el 1775 a la part alta de la Casa de la Llotja de Mar de Barcelona. L’entitat, que pren successivament diverses denominacions, actua també com a Acadèmia de Belles Arts en funcions de suplència, i amb aquest nom consta en la documentació d’arxiu.

A meitat del segle XIX, després de la crisi financera de la Junta de Comerç, que l’incapacita per continuar amb el sosteniment de l’Escola, se sol·licita la creació d’una Acadèmia que es responsabilitzi dels ensenyaments artístics; i el 31 d’octubre de 1849, per Reial ordre, es creen les acadèmies provincials de belles arts, encomanant-les-hi el desenvolupament de les escoles de nobles arts.

El 27 d’abril de 1850 es constitueix l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona i per ordre del Govern es posa a la seva disposició el segon pis de la Casa de la Llotja; d’aquesta manera, escola i acadèmia continuen tenint la seva seu a la Llotja.

La Reial ordre de 19 de novembre de 1928 atorgà a l’entitat el títol de Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona i, finalment, per Ordre del Ministeri d’Instrucció Pública d’11 de juny de 1930, se li concedeixen atribucions sobre les quatre províncies catalanes, amb la titulació de Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

El títol de Reial va desaparèixer durant l’etapa de la segona República espanyola (1931-1939) i es va recuperar amb el nou règim franquista.

La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi està sota la protecció de Sa Majestat el Rei, segons l’article 62.j) de la Constitució de 1978 i, d’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix a l’article 9.7 que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva sobre les acadèmies que tinguin la seu central a Catalunya; a més la Generalitat, per l’article 2 del Decret de 9 d’abril de 1987, reconeix que les acadèmies són corporacions de dret públic.

La nostra corporació, doncs, justament des dels inicis i conjuntament amb l’Escola de Llotja, ha disposat de forma ininterrompuda de la segona planta de la Casa Llotja de Mar com a seu pròpia durant quasi de dos segles i mig.